Personal data

1.

Pursuant to the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (GDPR), we inform you that the personal data controller is Jacek Legendziewicz Jordan Group, who manages the Galaxy Hotel ****, Gęsia 8 st., 31-535 Kraków, NIP [Taxpayers ID No.]: 679-006-34-97,  e-mail: hotel@galaxyhotel.pl, T: +48 12 342 81 00

2. 

a). The purpose of personal data processing is to provide services covered by the contract, taking into account the highest standards of guest service, including communication with the guest before, during and after the service.

b) Personal data of our Guests are processed on the basis of the provisions of Article 6 paragraph 1, indent a) and b) of GDPR , under which it is lawful to process said data when the data subject has given consent to the processing of his personal data or when  processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract

3.

The recipients of personal data are the following departments of the Controller: Sales and Marketing Department, Booking Department, Conference Department, Reception Department, Accounting Department, IT Department, Legal Affairs Department and Transportation Department.

4.

a) The period for which the Guest's personal data will be kept by the Administrator is 5 years from the end of the year in which the transfer of data to the Administrator took place. 

b) You have the right to access the content of your data, to correct it, the right to withdraw consent to communicate with you at any time, to request restriction of its processing and deletion. In addition, the right to data portability and the right to receive a copy of the personal data processed by hotel.

5.

In the event that the personal data is not processed in compliance with the law, every guest has the right to file a complaint to the President of the Office of Personal Data Protection (in Poland PUODO) and contact the person responsible for personal data protection in the Hotel writing to: hotel@galaxyhotel.pl

6.

Disclosing personal data is required to conclude the Service Agreement with the Controller. If one fails to provide personal data, the Hotel may not be able to perform the Service Agreement.

7.

The Controller hereby informs that to ensure safety of the customers, a CCTV monitoring system is in place in public areas in the Hotel. Points 1 through 7 above apply to personal data obtained from the CCTV monitoring system, stored for a period of 30 days or longer for the purpose of preliminary proceedings conducted by the Police and the Prosecutors’ Office.

Przetwarzanie danych osobowych

1.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem pozyskującym dane osobowe jest podmiot zarządzający Hotelem Galaxy****: Jacek Legendziewicz Jordan Group, ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków, NIP: 679-006-34-97 e-mail: hotel@galaxyhotel.pl, tel: +48 12 342 81 00.

2.

a) Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług objętych umową z uwzględnieniem najwyższych standardów obsługi Gościa, w tym komunikacji z Gościem przed, w trakcie i po wykonaniu usługi.

b) Podstawą przetwarzania danych osobowych Gości jest art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO, z którego wynikają zgodność przetwarzania w/w danych z prawem w przypadku udzielenia przez Gościa zgody na takie przetwarzanie lub w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

3.

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie pracownicy Administratora zajmujący się obsługą Gości oraz działaniami marketingowymi. Nadto, Administrator może przekazać te dane organom administracji publicznej w sytuacji, gdy zobowiązują go do tego przepisy prawa.

4.

a). Okresem, przez który dane osobowe Gościa będą przechowywane przez Administratora, jest okres 5 lat od końca roku, w którym doszło do przekazania danych Administratorowi 

b) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo wycofania zgody na komunikację z Państwem w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia. Ponadto prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel.

5.

W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki mailowej: hotel@galaxyhotel.pl,

6.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie usług z Administratorem, w związku z czym osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. W przypadku odmowy podania danych osobowych Umowa o świadczenie usług nie będzie mogła być zrealizowana.

7.

Administrator informuje, że prowadzi dla bezpieczeństwa klientów ciągły monitoring powierzchni publicznych w hotelu. Powyższe punkty 1 do 7 mają zastosowanie do danych osobowych uzyskanych z monitoringu za wyjątkiem okresu przechowywania danych, który wynosi 30 dni oraz dłuższy - na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych przed Policją lub Prokuraturą.