Personal data

1. Pursuant to the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, we inform you that the personal data controller is Jacek Legendziewicz Jordan Group, ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków, NIP [Taxpayers ID No.]: 679-006-34-97 e-mail: office@jordan.pl, T: +48 12 354 59 40.

2. The representative of the controller who obtains personal data is the Galaxy Hotel ****, ul. Gęsia 22a, 31-535 Kraków,  NIP [VAT Reg. No.]: 679-006-34-97 e-mail: hotel@galaxyhotel.pl, T: +48 12 342 81 00.

3. a). The purpose of personal data processing is to provide services covered by the contract, taking into account the highest standards of guest service, including communication with the guest before, during and after the service.
    b). Personal data of our Guests is processed on the basis of the provisions of Article 23.1 pf the Personal Data Protection Act, under which it is required to process said data with a view to performing the Agreement where the person whom such data refers to is a part of the Agreement or where it is essential to undertake actions before the Agreement is concluded at the request of the whom such data refers to (to purchase a product or service, the Agreement is concluded under which the Seller may process personal data to the extent required for the execution of this Agreement and after the Agreement is performed, for correspondence purposes).

4. The recipients of personal data are the following departments of the Controller: Sales and Marketing Department, Booking Department, Conference Department, Reception Department, Accounting Department, IT Department, Legal Affairs Department and Transportation Department.

5. a). Personal data shall be stored by the Controller for a period of 5 years calculated from the end of the fiscal year in which the tax obligation arose, or longer, but solely for the purpose of litigation or matters related thereto.
    b). Every guest has the right to access their personal data, correct it, withdraw at any time the agreement to communicate, request the limitation of the data processing, its removal as well as passing into oblivion. In addition, a guest has the right to transfer their personal data and receive a copy of the data processed by the hotel.

6. In the event that the personal data is not processed in compliance with the law, every guest has the right to file a complaint to the President of the Office of Personal Data Protection (in Poland PUODO) and contact the person responsible for personal data protection in the Hotel writing to: office@jordan.pl

7. Disclosing personal data is required to conclude the Service Agreement with the Controller. If one fails to provide personal data, the Hotel may not be able to perform the Service Agreement.

8. The Controller hereby informs that to ensure safety of the customers, a CCTV monitoring system is in place in public areas in the Hotel. Points 1 through 7 above apply to personal data obtained from the CCTV monitoring system, stored for a period of 30 days or longer for the purpose of preliminary proceedings conducted by the Police and the Prosecutors’ Office.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem pozyskującym dane osobowe jest: Jacek Legendziewicz Jordan Group, ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków, NIP: 679-006-34-97 e-mail: office@jordan.pl, tel: +48 12 354 59 40.

2. Przedstawicielem administratora pozyskującego dane osobowe jest: Hotel Galaxy****, ul. Gęsia 22a, 31-535 Kraków,  NIP: 679-006-34-97 e-mail: hotel@galaxyhotel.pl, tel: +48 12 342 81 00.

3. a).  Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług objętych umową z uwzględnieniem najwyższych standardów obsługi Gościa, w tym komunikacji z Gościem przed, w trakcie i po wykonaniu usługi.
     b). Podstawą przetwarzania danych osobowych Gości jest Ustawa o ochronie danych osobowych, art. 23 ust. 1, z którego wynika konieczność przetwarzania w/w danych do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (na tej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie danych osobowych Gości, którzy dokonując zakupu produktu lub usługi zawierają umowę i w związku z która sprzedający może przetwarzać ich dane osobowe w zakresie koniecznym do realizacji tej umowy, po wykonaniu umowy, w tym również w celach korespondencyjnych).

4. Odbiorcami danych osobowych są następujące działy Administratora: dział sprzedaży i marketingu, dział rezerwacji, dział konferencji, dział recepcji, dział księgowy, dział teleinformatyczny, dział prawny, dział transportu.

5. a). Okresem, przez który dane osobowe Gościa będą przechowywane przez Administratora, jest okres  5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub dłuższy, ale tylko na potrzeby ewentualnych spraw sądowych lub z nimi związanych.
    b). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo wycofania zgody na komunikację z Państwem w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania , usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym. Ponadto prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel.

6. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki mailowej: office@jordan.pl

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie usług z Administratorem, w związku z czym osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. W przypadku odmowy podania danych osobowych Umowa o świadczenie usług nie będzie mogła być zrealizowana.

8. Administrator informuje, że prowadzi dla bezpieczeństwa klientów ciągły monitoring powierzchni publicznych w hotelu. Powyższe punkty 1 do 7 mają zastosowanie do  danych osobowych uzyskanych z monitoringu za wyjątkiem okresu przechowywania danych, który wynosi 30 dni oraz dłuższy - na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych przed Policja lub Prokuraturą.